prowadzone zgodnie z Zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców  w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

 1. Dane zamawiającego:

Agencja Usługowo-Turystyczna „MEWA”

Jantar, dnia 24 sierpnia 2021 r.

Zbigniew Szewczyński

Ul. Rybacka 37

82-103 Jantar

tel. 503 555 479, +48 55 246 01 62

e-mail: mewa@mewajantar.pl

www.mewajantar.pl

 1. Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na roboty budowlane polegające na budowie ław fundamentowych pod 2. całoroczne domki o powierzchni 31,30 m2 i 2. całoroczne domki o powierzchni 44,70 m2
  budynki zakwaterowania turystycznego i budowie 4. budynków zakwaterowania turystycznego.
 2. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane 2. całorocznych domków o powierzchni 31,30 m2  i 2. całorocznych domków o powierzchni 44,70 m2 na terenie na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Mewa działka nr.167/1 Jantar z podziałem na 2. części.

3.2. Część 1. obejmuje budowę ław fundamentowych pod 2 całoroczne domki o powierzchni 31,30 m2  i 2. całoroczne domki o powierzchni 44,70 m2.

3.3. Część 2. obejmuje budowę 2. całorocznych domków o powierzchni 31,30 m2  i 2. całorocznych domków o powierzchni 44,70 m2

3.4. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja załączona do zapytania ofertowego: Załącznik nr 2 – rzut fundamentów, Załącznik nr 3 – rzut budynku.

3.5. Oferty można składać na dowolnie wybraną część lub na całość zamówienia.

3.6. Wykonawca na wykonane roboty budowlane udzieli gwarancji 24 miesiące, licząc od dnia bezusterkowego odbioru robot.

 1. Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Cena brutto – 100%

4.1. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium – cena będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:

Cena brutto  = [(Cn : Cb) x 100%] x 100
gdzie:
Cn – cena najniższa (brutto)
Cb – cena wynikająca z oferty badanej (brutto)

4.2. Maksymalną ilość punktów za kryterium cena otrzyma oferta z najniższą ceną.

 1. Termin i miejsce składania ofert.

5.1. Ofertę należy złożyć do dnia 03.09.2021 r.

5.2. Ofertę można złożyć w siedzibie Zamawiającego na adres:

Agencja Usługowo-Turystyczna „MEWA”

Ul. Rybacka 37

82-103 Jantar

lub na adres e-mail: mewa@mewajantar.pl

5.3. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną odrzucone.

 1. W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

6.1. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą polegające na:

1) uczestniczeniu w spółce lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku z małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Informacja o unieważnieniu postępowania.

7.1. W przypadku braku złożenia, co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

 1. Informacje, w jakich przypadkach oferta zostanie odrzucona.

8.1. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona w następujących przypadkach:

1) jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

2) jeśli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym;

3) jeśli została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Beneficjentem za wyjątkiem sytuacji dopuszczonej w Zasadach konkurencyjnego trybu (…);

4) jeśli została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

 1. Ofertę należy złożyć na w formie pisemnej zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Pobierz
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – fundamenty rzut 1 –  Pobierz
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – fundament rzut 2 – Pobierz
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – budynek zakwaterowania turystycznego – Pobierz
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – budynek zakwaterowania turystycznego_rysunki – Pobierz

SPRAWDŹ JAK DO NAS TRAFIĆ