OŚRODEK WYPOCZYNKOWY
Regulamin
REGULAMIN REZERWACJI i POBYTU w O.W. „MEWA” w JANTARZE

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.
W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia wygodnego oraz bezpiecznego wypoczynku, prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

1. Wpłata 30% zadatku , z ogólnej kwoty rezerwacji za pobyt na konto, jest potwierdzeniem rezerwacji pokoju/domku. Wysokość zadatku oraz termin wpłaty uzależniony jest od sezonu oraz rodzaju zakwaterowania.W celu potwierdzenia rezerwacji prosimy o wpłatę zaliczki przelewem elektronicznym Dotpay.pl lub przelewem tradycyjnym na nasze konto: Agencja Usługowo Turystyczna Mewa ul. Rybacka 37 82-103 Jantar PL40948412062850085168150001, wpłaty zagraniczne kod SWIFT/BIC POLUPLPRXXX oraz wiadomość o dokonanej zapłacie. Z chwilą zapłaty następuje rezerwacja pobytu, brak wpłaty rozumiemy jako rezygnację. Wyznaczony termin wpłaty zadatku jest wiążący, w przypadku podejrzenia, że zadatek może nie być zaksięgowany na czas, proszę o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres mewa@mewajantar.pl

2. Zasady zwrotu zadatku wpłacanych na poczet wypoczynku gości indywidualnych ( z wyłączeniem grup zorganizowanych): do 6 tygodni przed rezerwowanym terminem , zadatku zwracane są w 100% z potrąceniem 30 zł tytułem kosztów manipulacyjnych do 4 tygodni przed rezerwowanym terminem, zadatki zwracane są w 50% z potrąceniem 30 zł tytułem kosztów manipulacyjnych do 2 tygodni przed rezerwowanym terminem, zadatki nie są zwracane. Potwierdzenie rezerwacji nastąpi w sposób uzgodniony z rezerwującym ( skierowanie, zaproszenie, potwierdzenie z systemu rezerwacyjnego lub inne )

3. Pozostałą część ceny za pobyt należy zapłacić przed przyjazdem przelewem tradycyjnym lub elektronicznym Dotpay.pl lub w dniu przyjazdu gotówką, kartą płatniczą w recepcji ośrodka. Recepcja ośrodka czynna od 9.00-19.00.

4. Zapłata za usługi nie objęte rezerwacją ( np, dodatkowe noclegi, wyżywienie i inne) należy regulować na bieżąco.

5. Klient dokonując rezerwacji w imieniu lub na rzecz innych osób ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie warunków rezerwacji i pobytu przez te osoby.

6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Gościa .

7. Jeżeli, z przyczyn niezależnych od ośrodka klient zrezygnuje z dalszego pobytu w ośrodku w terminie wcześniejszym niż uprzednio zarezerwowany, pobrana za pobyt należność nie podlega zwrotowi.

8. Podczas przekazywania kluczy osoba wprowadzająca, udziela informacji odnoście obiektu, a także udziela instrukcji dotyczących obsługi wybranych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie pokoi, apartamentów oraz domków. Moment ten stanowi jednocześnie zapoznanie się ze stanem technicznym, ilościowym pokoju, apartamentu oraz domku i urządzeń w nim się znajdujących.

9. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do pokoju, apartamentu, domku równoznaczne jest z tym, że pokój, domek został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń Gościa.

Odstąpienie od umowy

Z wyłączeniem grup zorganizowanych.
1. Klient zostanie obciążony opłatą za odstąpienie od umowy wg następujących zasad:

a/ do 42 dni przed planowanym przyjazdem – ZADATEK ZOSTAJE ZWRÓCONY W CAŁOŚCI, potrąceniem 30 zł kosztów manipulacyjnych
/

b/. do 28 dni przed planowanym przyjazdem – zadatek zostaje zwrócony w wys. 50% z potrąceniem 30 zł tytułem kosztów manipulacyjnych
.

c/. do 14 dni przed planowanym przyjazdem lub w przypadku nieprzybycia bez anulowania rezerwacji ZADATEK NIE ZOSTAJE ZWRÓCONY
2. Odstąpienie od umowy lub zmiana rezerwacji wymaga dla swojej ważności formy pisemnej i musi być potwierdzona przez ośrodek.

Zasady pobytu

Goście przebywający w O.W. „Mewa” zobowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do zaleceń personelu obiektu. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

1. Pokoje i domki wynajmowane są na doby.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 16:00 w dniu przyjazdu i kończy do godz. 10:00

3. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godz. 22:00 – 6:00.

4. Goście po przyjeździe zobowiązani są zameldować się w recepcji ośrodka. Przy meldunku należy okazać potwierdzenie rezerwacji lub dowód osobisty.

5. Na terenie ośrodka znajduję się bezpłatny, niestrzeżony parking dla Gości. (jedno miejsce parkingowe na domek/pokój bezpłatne, kolejne płatne 25zł doba)

6. Na terenie ośrodka nie mogą przebywać osoby (które nie są Gośćmi zameldowanymi w obiekcie) wyjątkiem lokalnych dostawców.

7. Obowiązuje zasada, że Goście w dniu wyjazdu pozostawiają pokoje/domki/ w takim samym stanie technicznym i higienicznym jak w dniu przyjazdu. Dotyczy to także wyposażenia. Zabrania się samodzielnego przenoszenia i wynoszenia mebli będących na wyposażeniu domków/pokoi. Zmianę ich położenia w obrębie pomieszczeń wewnętrznych oraz przenoszenie mebli z domku/pokoju do innego domku/pokoju. Prosimy o nie przestawianie łóżek, mebli oraz wynoszenia kocy. Przestawienie łóżek na życzenie klienta może dokonać jedynie obsługa ośrodka. Naruszenie powyższego skutkuje pełną odpowiedzialnością finansową. Koszt sprzątania wynosi 150zł. od domku/pokoju/. Inne uszkodzenia wg stopnia zaawansowania stwierdzonego przez przedstawicieli Ośrodka. Goście zobowiązani są niezwłocznie poinformować recepcjonistę o wszelkich szkodach i pokryć ich koszt.

8. Od Gościa w dniu przyjazdu pobierana kaucja zabezpieczająca w kwocie 300 zł/domek, apartament/500zł domki Superior, 150zł/pokój

9. Za zgubienie klucza pobierana jest opłata w wys. 50 zł.

10. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać kuchenek mikrofalowych, sprzętów AGD, grzałek, grzejników elektrycznych , urządzeń gazowych. Nie dotyczy to urządzeń komputerowych, a także suszarek do włosów i golarek elektrycznych.

11. W pokojach/domkach obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia wyposażenia / np. koce, lampki itp./ Za złamanie zakazu zostanie pobrana stosowna opłata.

12. W pokojach i domkach jest całkowity zakaz palenia papierosów – niedostosowanie się do zakazu skutkuje obowiązkiem zapłaty kary umownej w wysokości 500 zł za każdy przypadek naruszenia – wpłata w recepcji ośrodka.

13. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także tym które zachowują się agresywnie lub w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

14. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do natychmiastowego opuszczenia ośrodka bez prawa do zwrotu kosztów.

15. Prosimy o gaszenie światła i wyłączanie urządzeń elektrycznych przed wyjściem z pokoju.

16. Akceptujemy pobyt małego czworonoga o łagodnym usposobieniu, opłata 40zł doba-zgłoszenie w czasie rezerwacji. Obecność zwierząt w obiekcie możliwa tylko pod warunkiem wzięcia odpowiedzialności za zwierzęta przez ich opiekunów – prosimy nie puszczać zwierząt wolno, obowiązkiem właścicieli jest dbanie o porządek po swoich pupilach. Jeśli pupil wyrządzi szkody w domku/pokoju, podrapane podłogi, brudna kanapa itp klient zostanie obciążony dodatkowymi kosztami. Przyjazd pupila należy zgłosić na etapie rezerwacji.

17. Zasady użytkowania basenu kąpielowego określa odrębny regulamin widoczny na terenie basenu.

18. Przygotowanie ogniska należy zgłosić co najmniej na 6 godz. przed planowanym terminem w recepcji ośrodka. Koszt przygotowania ogniska w wys. 40zł.

19. Dodatkowe łóżeczko niemowlęce dla dziecka do 3 lat odpłatnie w wys. 15 zł za dobę.

20. Rozpalanie grilla tylko w miejscu do tego przeznaczonym (wiata na grilla)

21. Dzieci znajdujące się na terenie ośrodka winny obowiązkowo znajdować się pod opieką rodziców lub innych osób dorosłych. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci na placu zabaw i basenie.

22. Zabrania się wynoszenia naczyń i sztućców z jadalni.

23. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron np. klęsk żywiołowych lub innych sytuacji wyjątkowych, uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z dokonaną rezerwacją, ośrodek zwolniony jest z przyjętego zobowiązania i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

24. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe, niezależne od niego niedogodności, np. przerwy w dostawie prądu i wody.

25. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie mienia Gości, znajdującego się w pokojach pomieszczeniach ogólnodostępnych i na terenie ośrodka, ani za pozostawione na parkingu pojazdy i znajdujące się w nich mienie.

26. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji. Intencją właścicieli ośrodka „Mewa” jest zapewnienie Gościom jak najlepszego wypoczynku. Wszelkie problemy związane z realizowanymi przez nasz ośrodek świadczeniami czy stosowaniem niniejszego regulaminu – winny być przedstawione personelowi ośrodka niezwłocznie po ich stwierdzeniu, najpóźniej w dniu wyjazdu. Obie strony winny starać się rozwiązać problem polubownie, a przypadku niemożliwości osiągnięcia porozumienia – ewentualne spory będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez właściwy Sąd powszechny.

27. O.W. „Mewa” wystawia faktury VAT.
Informacja administratora danych osobowych w Agencji Usługowo-Turystycznej Mewa:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) jest Zbigniew Szewczyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Usługowo-Turystyczna Mewa Zbigniew Szewczyński, ul. Rybacka 37, 82-103 Jantar, NIP 578 001 62 31, Regon 170394346.
1. Z Administratorem można kontaktować się pod nr. tel. 511830645, pod adresem e-mail mewa@mewajantar.pl lub na adres do korespondencji: ul Rybacka 37, 82-103 Jantar.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie i przedstawienie Państwu oferty oraz rezerwacji.

3. Pani/Pana dane osobowe mogę być przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.

Postanowienie Końcowe

1. Klienci Ośrodka Mewa mają obowiązek zapoznać się z regulaminem Ośrodka. Pobyt w Ośrodku oznacza automatyczną i bezwzględną akceptację niniejszego Regulaminu. Administratorem danych jest Agencja Usługowo -Turystyczna „Mewa” ul. Rybacka 37 82-103 Jantar.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
Zarezerwuj
wymarzony urlop już dziś
Dowiedz się więcej!
Plac zabaw
Basen
Posiłki
15 minut do Plaży
Parking
Wiata na grilla
Wi-Fi

Ośrodek Wypoczynkowy „MEWA”

 ul. Rybacka 37, 
82-103 Jantar
Design by KMprojekt.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram