OŚRODEK WYPOCZYNKOWY
Przetarg
prowadzone zgodnie z Zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

1 - Dane zamawiającego:
Agencja Usługowo-Turystyczna „MEWA”
Jantar, dnia 24 sierpnia 2021 r.
Zbigniew Szewczyński
Ul. Rybacka 37
82-103 Jantar
tel. 503 555 479, +48 55 246 01 62
e-mail: mewa@mewajantar.pl
www.mewajantar.pl

2 - Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na roboty budowlane polegające na budowie ław fundamentowych pod 2. całoroczne domki o powierzchni 31,30 m2 i 2. całoroczne domki o powierzchni 44,70 m2
budynki zakwaterowania turystycznego i budowie 4. budynków zakwaterowania turystycznego.

3 - Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane 2. całorocznych domków o powierzchni 31,30 m2 i 2. całorocznych domków o powierzchni 44,70 m2 na terenie na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Mewa działka nr.167/1 Jantar z podziałem na 2. części.

3.2. Część 1. obejmuje budowę ław fundamentowych pod 2 całoroczne domki o powierzchni 31,30 m2 i 2. całoroczne domki o powierzchni 44,70 m2.

3.3. Część 2. obejmuje budowę 2. całorocznych domków o powierzchni 31,30 m2 i 2. całorocznych domków o powierzchni 44,70 m2

3.4. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja załączona do zapytania ofertowego: Załącznik nr 2 – rzut fundamentów, Załącznik nr 3 – rzut budynku.

3.5. Oferty można składać na dowolnie wybraną część lub na całość zamówienia.

3.6. Wykonawca na wykonane roboty budowlane udzieli gwarancji 24 miesiące, licząc od dnia bezusterkowego odbioru robot.

4 - Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena brutto – 100%

4.1. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium – cena będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:

Cena brutto = [(Cn : Cb) x 100%] x 100
gdzie:
Cn – cena najniższa (brutto)
Cb – cena wynikająca z oferty badanej (brutto)

4.2. Maksymalną ilość punktów za kryterium cena otrzyma oferta z najniższą ceną.

5 - Termin i miejsce składania ofert.

5.1. Ofertę należy złożyć do dnia 03.09.2021 r.
5.2. Ofertę można złożyć w siedzibie Zamawiającego na adres:
Agencja Usługowo-Turystyczna „MEWA”
Ul. Rybacka 37
82-103 Jantar
lub na adres e-mail: mewa@mewajantar.pl

5.3. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną odrzucone.

6 - W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

6.1. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą polegające na:

1) uczestniczeniu w spółce lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku z małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7 - Informacja o unieważnieniu postępowania.
7.1. W przypadku braku złożenia, co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

Informacje, w jakich przypadkach oferta zostanie odrzucona.
8.1. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona w następujących przypadkach:
1) jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
2) jeśli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym;
3) jeśli została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Beneficjentem za wyjątkiem sytuacji dopuszczonej w Zasadach konkurencyjnego trybu (…);
4) jeśli została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

Ofertę należy złożyć na w formie pisemnej zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy.
Załączniki:

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Pobierz
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – fundamenty rzut 1 – Pobierz
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – fundament rzut 2 – Pobierz
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – budynek zakwaterowania turystycznego – Pobierz
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – budynek zakwaterowania turystycznego_rysunki – Pobierz
Zarezerwuj
wymarzony urlop już dziś
Dowiedz się więcej!
Plac zabaw
Basen
Posiłki
15 minut do Plaży
Parking
Wiata na grilla
Wi-Fi

Ośrodek Wypoczynkowy „MEWA”

 ul. Rybacka 37, 
82-103 Jantar
Design by KMprojekt.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram